Bookshelf | Reports | Community | KDP Select

Home » Amazon KDP Support » Tee Mattinen


 
User Profile for Tee Mattinen
Tee Mattinen
 
 
Registered: Aug 25, 2017
Total Posts: 0
Homepage http://www.asbestos.fi/
Biography Vuoden 2016 alusta asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö muuttui ja korvattiin uudella lailla koskien eräitä asbestipurkutyötä koskevia vaatimuksia ja valtioneuvoston asetuksella (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat säännökset ja määräykset. Asetuksella säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia. 1.1.2016 muuttunut asbestilainsäädäntö tiukensi vaatimuksia taloyhtiöiden ja kodin sekä korjaus- ja remonttihankkeiden suhteen. Keskeisiä vaatimuksia remonttien kannalta ovat seuraavat: Asbestipurku •Asbestipurkutyöstä tulee tehdä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus. •Asbestipurkutöitä saa tehdä vain asbestipurkuun valtuutettu urakoitsija tai henkilö, joka on saanut asbestipurkutyöluvan. Asbestipurkutöiden suorittamisen edellytyksenä on, että kaikkien työntekijöiden tulee rekisteröityä asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. Rekisteriä ylläpitävä lupaviranomainen on aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue. •Asbestipurkutyölupaa ei tarvita •lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja •hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapselointiin tai päällystämiseen •asbestikartoitukseen ja muuhun näytteiden ottoon •Asbestipurkutyöhön ryhtyvän urakoitsijan tulee tehdä aina kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet työn ja työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi. •Asbestipurkutyö on tehtävä siten, että asbestipölyä muodostuu mahdollisimman vähän ja muodostunut pöly poistetaan syntymiskohteessaan. Asbestipurkutyön suorittamisen jälkeen on mittauksin varmistettava, että altistumisalue on huolellisesti puhdistettu asbestista ja asbestipitoisesta materiaalista. Tilojen puhdistuksen jälkeen asbestia ei saa altistumisalueen ilmassa olla enempää kuin 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa. Asbestikartoitus •Asbestikartoitus pitää tehdä kaikkien ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten remonttien ja urakoiden yhteydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset. Rakennuttajan tehtävä on huolehtia, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista. •Asbestikartoituksessa selvitetään kaikkien remontoitavien rakennusosien asbestipitoisuudet. Kartoitus tehdään näytteitä ottamalla ja silmämääräisesti. Vain kartoitettuja rakenteita voidaan purkaa, vaikka purkaminen tapahtuisi ulkotiloissa. •Asbestikartoituksessa on selvitettävä asbestin laatu ja määrä ja paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä piirustuksiin mahdollisimman selkeästi. •Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä. Henkilöllä tulee olla kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen. •Asbestikartoitus pitää dokumentoida ja liittää rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan.